Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

ŠKOLNÍ ŘÁD | ms-chvojenec

ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní řád

Mateřská škola Chvojenec, okr. Pardubice

Chvojenec 115,534 01 Chvojenec

Školní řád mateřské školy

Č.j.:               Spisový / skartační znak

        55 /2021                    A.1.          A10

Vypracoval:

Veletová Helena, ředitel školy

Vydal:

Veletová Helena, ředitel školy

Pedagogická rada projednala dne

23.8.2021

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1.9.2021

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1.9.2021

Školská rada schválila dne:

23.8.2021

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

 

1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu

 

1.1 Vydání školního řádu

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vydává ředitel školy projednání v pedagogické radě tento školní řád.

 

1.2 Obsah školního řádu

1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu 

1.1 Vydání školního řádu

1.2 Obsah školního řádu

1.3 Závaznost školního řádu

2. Cíle předškolního vzdělávání

3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole

3.1 Práva dítěte

3.2 Povinnosti dítěte

3.3 Zákonní zástupci mají právo

3.4 Povinnosti zákonných zástupců

4. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

5. Provoz a vnitřní režim školy

5.1 Provoz a vnitřní režim MŠ

5.2 Organizace stravování dětí

5.3 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

5.3 a Povinné předškolní vzdělávání

5.3.b Distanční vzdělávání předškolních dětí

5.4 Ukončení docházky dítěte do MŠ

5.5 Evidence dítěte (školní matrika)

5.6 Přerušení nebo omezení provozu MŠ

5.7 Provoz mateřské školy v měsíci červenci a srpnu

5.8 Platby v MŠ

6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

6.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

6.2 První pomoc a ošetření

6.3 Pobyt dětí v přírodě

6.4 Sportovní činnosti a pohybové aktivity

6.5 Pracovní a výtvarné činnosti

6.6 Bezpečnost v MŠ v době pandemie

7. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy 

8. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

9. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád 

 

 

1.3 Závaznost školního řádu

 

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v MŠ a prokazatelným způsobem s ním  byli seznámeni všichni zaměstnanci školy. MŠ informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí při první schůzce na začátku školního roku a je zveřejněn na přístupném místě ve škole i na webových stránkách školy.

 

2. Cíle předškolního vzdělávání

 

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je zveřejněn na přístupném místě ve škole.

 

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

 

3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole

 

3.1 Práva dítěte:

 

Dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit).

 

Dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny).

 

Dítě má právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku, …).

 

Dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí, ...).

 

Dítě má právo být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem, ...).

 

(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

 

Dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělání v rozsahu poskytovaném mateřskou školou podle jeho schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti.

 

Dítě má právo na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy.

 

Dítě má právo na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v mateřské škole.

 

Dítě má právo zúčastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho zdravotní stav.

 

Dítě má právo při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační režim (zákonní zástupci dítěte dohodnou s ředitelem školy a učiteli nejvhodnější postup).

 

3.2 Povinnosti dítěte:

 

Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ.

 

Dítě má povinnost dbát pokynů učitelů a ostatních zaměstnanců školy.

 

Dítě má povinnost šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami, neodnášet hračky z mateřské školy.

 

Dítě má povinnost vzájemně si pomáhat a neubližovat si.

 

Dítě má povinnost dodržovat osobní hygienu.

 

Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv přání, potřebu.

 

Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel.

 

Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

 

 

3.3 Zákonní zástupci mají právo:

 

Zákonný zástupce má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

 

Zákonný zástupce má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost.

 

Zákonný zástupce má právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte.

 

Zákonný zástupce má právo na korektní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců školy.

 

Zákonný zástupce má právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.

 

Zákonný zástupce má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učiteli školy.

 

Zákonný zástupce má právo spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů.

 

Zákonný zástupce dítěte má právo přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy.

 

Zákonný zástupce má právo projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy.

 

Zákonný zástupce si veškeré informace o dětech předává pouze s pedagogy!!!

 

3.4 Povinnosti zákonných zástupců:

 

Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 

Zákonný zástupce má povinnost oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích.

 

Zákonný zástupce má povinnost řídit se školním řádem a vnitřním řádem školní jídelny (výdejny) a respektovat další vnitřní předpisy školy.

 

Zákonný zástupce má povinnost provádět úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné dle daných pravidel.

 

Zákonní zástupci dítěte jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě zdravé.

 

Zákonní zástupci dítěte oznámí ihned infekční onemocnění dítěte.

 

Zákonní zástupci dítěte odpovídají za vhodnost oblečení dle počasí a bezpečnou obuv dětí do třídy i při pobytu venku. Pro pobyt v MŠ a venku vyžadujeme pevnou obuv a bačkory (ne pantofle). Děti budou mít v šatně náhradní oblečení včetně spodního prádla.

 

Zákonní zástupci dítěte mají povinnost neprodleně každou změnu související s dítětem sdělit učitelce (změny bydliště, telefony, zdravotní stav, ...).

 

Zákonní zástupci mají povinnost sledovat informace na nástěnkách a webu školy.

 

Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajících se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu potřebnou k prohlédnutí nástěnek a přečtení si informací na nich. Nástěnky jsou v šatně dětí, na chodbě a v chodbičce u vstupu do mateřské školy. Do jiných prostor nemají rodiče přístup bez vyzvání pracovníka školy.

Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

 

 

4. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

 

Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.

 

Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.

 

Všichni zaměstnanci školy děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.

 

Zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ke škole.

 

Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost, …) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Učitelé školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

 

 

5. Provoz a vnitřní režim školy

 

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše 12 dětí z běžných tříd.

 

Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

 

 

 

 

5.1 Provoz a vnitřní režim MŠ

 

Mateřská škola Chvojenec poskytuje předškolní vzdělávání na adrese Chvojenec 115.

Provoz MŠ je od 6.30 do 16.00 hodin.

 

Děti obvykle přicházejí do MŠ do 7.50 hod., ve výjimečných případech po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.

 

Předávání dětí: rodič přivede dítě do třídy a počká, až dítě pozdraví učitelku podáním ruky, vytvoří se oční kontakt, poté teprve rodič odchází. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do mateřské školy nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy již samo. V tomto případě by mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte. Při odchodu dítě z vnitřních po sobě uklidí hračky, rozloučí se podáním ruky a odchází v doprovodu zákonného zástupce či jím pověřené osoby, která již za dítě přebírá odpovědnost. Pokud si zákonní zástupci vyzvedávají děti na školní zahradě, za bezpečnost dítěte přebírají svým příchodem odpovědnost a dbají, aby dítě nadále dodržovalo pravidla určená pro mateřskou školu, dítě se rozloučí, uklidí hračky na místo k tomu určené a společně odcházejí. Není žádoucí, aby se rodiče na školní zahradě shlukovali a nechávali děti volně pobíhat. Berte, prosím, ohledy na ostatní děti, pro které ještě rodiče nepřišli.

 

Při akcích určených pro rodiče s dětmi za své děti odpovídají rodiče. V prostorách mateřské školy a školní zahrady platí předem daná bezpečnostní pravidla, s kterými jsou děti seznámeny. Podílejí se na jejich tvoření a dodržují je, i když jsou v doprovodu rodičů, či rodičem pověřené osoby, kteří za tato dodržování zodpovídají.

 

Budova se v 8.00 hod. uzamyká a otvírá se ve 11.30.hod., poté se uzamyká ve 12:30 hod. a odpoledne v 14:45 hod. se otvírá. Úplné uzavření budovy v 16.00 hod.. Choďte si tedy pro své děti včas, abyste si mohli přečíst informace na nástěnkách či prohlédnout výtvory svých dětí a opustit školu do 16.00 hod.. Dále prosíme rodiče, nezdržujte se v ranních hodinách ve třídě déle, než je nutné pro předání dítěte. Veškeré vaše dotazy rádi zodpovíme v odpoledních hodinách, kdy i můžete vznášet různé podněty a návrhy pro obohacení výuky.

 

Zákonní zástupci dítěte jsou povinny oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě tentýž den nejpozději do 7.00 hod. formou sms zprávou s informací na jak dlouho dítě omlouvají, popřípadě z jakého důvodu. Zpráva typu „Omlouvám syna do středy“ pro nás není přesná informace. Přijde ve středu či ve čtvrtek?

 

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu sms zprávou nebo osobně mateřské škole přítomné učitelce.

 

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí, nebo na webových stránkách školy. Doporučujeme zákonným zástupcům pravidelně sledovat nástěnky.

 

 

Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla a pobytu venku. Všechny děti po obědě odpočívají při poslechu pohádky, dále je délka odpočinku přizpůsobena individuálním potřebám dětí.

 

 

 

Organizace dne

 

6:30 – 7:50 hod.: scházení dětí ve třídě

6.30 – 9:30 hod.: řízené činnosti přímé i nepřímé, spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity

7.15 ­– 7.45 povinná předškolní výchova – sovičky

8:45 – 9:00 hod.: hygiena, svačina

9:30 – 11:30 hod.: pobyt venku

11:30 – 12:15 hod.: hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek

12:15 – 14:15 hod.: odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity

14:15 – 14:45 hod.: hygiena, odpolední svačina

14:45 – 16:00 hod.: spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti, při pěkném počasí pobyt na školní zahradě

 

Časové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci činností dětí jejich potřebám a aktuální situaci. Zachovány zůstávají vždy přiměřené intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku.

 

Od příchodu dětí do MŠ probíhají individuální a skupinové činnosti dětí, podle zájmu. Při tom je dbáno na soukromí dětí, pokud projeví potřebu samostatné práce, nebo pobytu v klidovém prostředí mimo společné akce, je jim to umožněno. Dětem v období adaptace je umožněn individuální režim. Dodržujte, prosím, zákaz nošení hraček do třídy. Dítě si nechá svého plyšáka v šatně a bere si ho až na odpolední odpočinek do lehárny. Za hračky přinesené do MŠ neručíme. Volte proto, prosím, jen drobné plyšáky, u kterých nehrozí vdechnutí drobných předmětů či jejich poškození.

 

Didakticky cílené individuální, spontánní a řízené činnosti vedené učitelkou probíhají v průběhu celého dne, vycházejí ze zájmu a potřeb dětí. Pobyt venku je přizpůsoben podle počasí přibližně 2 hodiny. V zimě je pobyt omezen při nepřízni počasí (vítr, mlha, znečištěné ovzduší, nebo teploty pod – 10stupňů C.) V letních měsících se aktivity přesouvají ven s využitím zahrady a vycházek v přírodě.

 

Po obědě je vymezena doba na odpočinek (spánek). Děti nejsou do spánku nuceny, jsou respektovány jejich biologické potřeby. Mohou jen odpočívat.  Odpočinek je součástí režimu dne. Učitelka respektuje individuální potřeby dětí.

 

Stanovený základní režim může být upraven v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu, pořádání výletů, exkurzí, návštěv kulturních zařízení, besídek, dětských dnů a podobných akcí. Rámcový režim dne je postaven na stabilním časovém rozpětí jídel. Mezidobí, lze upravit podle individuálních potřeb a zájmů dětí.

 

Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.

 

Mateřská škola informuje zákonné zástupce v dostatečném předstihu o akcích pořádaných mateřskou školou – písemné sdělením na nástěnkách, webových stránkách školy (ústní sdělením učitelem není povinné, pokud není potřeba se individuálně domluvit).

 

Souhlas s účastí dítěte na mimoškolních akcích podá zákonný zástupce písemně prostřednictvím stanoveného formuláře školy.

Poplatek za účast na těchto akcích hradí zákonní zástupci.

 

V případě, že součástí akcí bude i finanční příspěvek zákonných zástupců, zákonný zástupce bude školu včas informovat s nesouhlasem na účasti dítěte na takovéto akci a pro dítě jehož zákonný zástupce nesouhlasí s jeho účastí, zajistí škola po dobu akce dohled pracovníka školy, pokud se zákonný zástupce nedohodne se školou jinak.

 

 

5.2 Organizace stravování dětí

 

Podmínky stravování dětí včetně ceny stravného jsou stanoveny ve vnitřním řádu školní jídelna (výdejny), který je zveřejněn na přístupném místě ve škole.

 

Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

 

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, minerálky). Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

 

Přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem nebo v daný den do 7.00 hodin.

 

Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout oběd pouze první den nemoci dítěte do 11.30 hodin, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit. Pokud dítě neodhlásíte ze stravování, bude strava odhlášena automaticky od druhého dne nepřítomnost. Než se vrátíte do MŠ, musíte se minimálně den předem nahlásit, jinak nebudeme schopni stravu dítěti vydat, a tudíž ani dítě do MŠ nebudeme moci přijmout. Toto opatření je z důvodu objednávání veškerých potravin od dodavatelů a nemožnost nákupu v obci.

 

Odhlašování obědů provádí zákonný zástupce dítěte formou sms zprávy.  Neodhlášené obědy propadají.

 

Podávání svačin: 08.45 – 09.00 hod., 14:30 – 14:45 hod.

Podávání obědů: 11.30 – 12.15 hod.

 

Systém podávání svačin: předškolní děti – samoobslužný, dětem 2,5 – 4 let pomáhá učitelka s naléváním pití.

 

5.3 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, (§ 34 odst. 1).

 

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku (§ 34 odst. 1).

 

Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem (od 2. května do 16. května) a zveřejní je způsobem v místě obvyklým: okno vedle vchodových dveří, nástěnka v MŠ, webové stránky školy.

Ředitel školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místa zápisu (§ 34 odst. 2).

Děti dvouleté nemají právní nárok na přijetí, o jejich přijetí rozhoduje ředitel školy dle volné kapacity a dále dle provozních a organizačních podmínek školy.

 

Kritéria musí obsahovat:

 

 1. Postupně nárok dětí na předškolní vzdělávání:

- s místem trvalého pobytu dítěte

- pětileté

- čtyřleté

- tříleté

- dvouleté k 1.9.

 

      2. Nárok dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, přijetí do spádové mateřské školy.

 

O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení.

 

Ředitelka školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato informace bude potvrzená ošetřujícím lékařem na žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

 

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. K předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně podle § 20 zákona – doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do MŠ.

 

Do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami. K posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením, je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře. Škola poté zváží, podle daného postižení, zda pro takové dítě může vytvořit vhodné podmínky ke vzdělávání.

 

Po vyrozumění ředitelkou školy se zákonní zástupci přijatých dětí dostaví do MŠ na informační schůzku, kde si vyzvednou další dokumenty k vyplnění a dostanou informace o provozu MŠ.

 

 

 

 

 

 

5.3 a Povinné předškolní vzdělávání

 

Povinné předškolní vzdělávání

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2).

Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona (§ 182a ).

 

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2).

 

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Začátek vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v rozmezí od 7 hod. do 9 hod. (§ 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb.).

 

 V naší mateřské škole začíná povinné předškolní vzdělávání v 7.15 hodin, kdy jsou dětem zadávány úkoly. Nestresujte, prosím, své dítě pozdním příchodem.

 

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách.

Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno (§ 34a odst. 3).

 

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle 182a školského zákona. (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

 

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

 

Nepřítomného dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte viz. kapitola Organizace stravování.

 

Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.

 

Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy, a to na omluvném listu, který je vyvěšen v šatně dětí.
 

 

Oznámení nepřítomnosti je možné provést:

 

a) písemně formou sms zprávy

b) osobně třídnímu učiteli.

 

Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě časté neomluvené absence se informace předávají příslušným úřadům.

 

 

 

Individuální vzdělávání dítěte

 

(1) Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

(2) Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

(3) Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání; způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád tak, aby se ověření uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

(4) Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření podle odstavce 3, a to ani v náhradním termínu.

(5) Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek.

(6) Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle odstavce 5 nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat podle odstavce 1.

(7) Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.“.

 

5.3 b Distanční vzdělávání předškolních dětí

 

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí. Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí, která má povinné předškolní vzdělávání – sovičky. Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). V takovém případě si rodiče domluví způsob komunikace pro výuku s pedagogy školy. Děti budou dostávat pracovní listy dle TVP, rodiče si PL mohou stáhnout z webových stránek školy, či 1x týdně vyzvednout v MŠ, za bezpečnostních opatření vyhlášených v daném období. Pro rodiče budou další náměty na výuku na Facebooku školy. Bude domluven způsob komunikace mezi rodiči a učiteli – email, messenger, facebook…

 

 

 

 

5.4 Ukončení docházky dítěte do MŠ

 

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

 

Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

 

Dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny.

 

Zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy (nedodržuje školní řád).

 

Ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení.

 

5.5 Evidence dítěte (školní matrika)

 

Po přijetí dítěte do MŠ předají zákonní zástupci ředitelce MŠ vyplněný Evidenční list dítěte.

 

Informace o dětech vedené ve školní matrice jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 

5.6 Přerušení nebo omezení provozu MŠ

 

Provoz MŠ lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka MŠ po projednání se zřizovatelem. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem.

 

Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v měsíci červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, náhlý pokles dětí na 5 a měně, období školních prázdnin, epidemiologické či pandemické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

 

 

5.7 Provoz mateřské školy v měsíci červenci a srpnu

 

Provoz mateřské školy bývá přerušený v měsíci červenci a srpnu a v době vánočních prázdnin. Rozsah omezení nebo přerušení provozu mateřské školy oznámí ředitel mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem na přístupném místě ve škole a na webu školy.

 

 

 

 

5.8 Platby v MŠ

 

Kulturní akce

Cena se rozpočítává mezi přítomné děti, poté ji zveřejníme na nástěnce. Rodiče uhradí částku do tří dnů od zveřejnění.

 

Úplata za předškolní vzdělávání

Je stanovena směrnicí „O úplatě za předškolní vzdělávání“ a je vyvěšena na nástěnce v chodbě MŠ – Informace pro rodiče.

 

Úplata za školní stravování dětí

Výše stravného je stanovena ve Vnitřním řádu školní jídelny, který je zveřejněn na nástěnce v chodbě MŠ – Stravování.

 

Způsob platby

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

 

Všechny platby probíhají druhé pondělí v měsíci v hotovosti k rukám školnice, není-li předem oznámeno jinak.

 

Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje pod ni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (§ 123 odst. 1 školského zákona)

 

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce (§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

 

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené.

 

 • § Pokud je určitému dítěti/žákovi/studentovi/účastníkovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí. § Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí u škol a školských zařízení veřejných zřizovatelů následující: — V mateřských školách stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu v kalendářním měsíci, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.

 

 

 

 

 

 

6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

 

6.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytují jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitel mateřské školy převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitel mateřské školy předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě (podání ruky – oční kontakt viz. víše popsáno). Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte (vyplnění tiskopisu na začátku školního roku, během školního roku lze po dohodě s učitelem své rozhodnutí o pověřených osobách měnit).

 

Nemocné děti, či děti vykazující infekční onemocnění nepatří do MŠ. Učitelka dítě zjevně infekční ráno nepřevezme!!! Pokud dítě onemocní během dne náhle, učitelka zavolá rodičům a ti si dítě neprodleně vyzvednou.

 

Při průjmovém onemocnění či zvracení je nutno si dítě ponechat doma ještě tři dny po odeznění příznaků z hlediska zamezení šíření nákazy na ostatní děti. Při výskytu vší rodiče oznámí tuto skutečnost ve škole, dítě odvšiví a ponechají si doma taktéž minimálně 3 dny, dokud není jisté, že se hubení povedlo. Buďme k sobě, prosím, ohleduplní a vyvarujme se jakékoliv nákazy ostatních.

 

V MATEŘSKÉ ŠKOLE NEPODÁVÁME ŽÁDNÉ LÉKY, ANI KAPKY. PROSÍME RODIČE, ABY DĚTEM NEDÁVALI ANI DO ŠATNY ŽÁDNÉ LÉKY, VITAMÍNY, KAPKY DO NOSU, MASTIČKY ČI VITAMÍNY.

 

Pokud dítě trpí alergiemi, je potřeba přinést potvrzení od lékaře s vyjádřením, jak se alergie projevuje a v jakém období. V období coronaviru při příznacích infekčního onemocnění je třeba doložit od lékaře, že dítě trpí alergii a nynější projev je alergický, nikoliv infekční.

 

Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka MŠ počet učitelů tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

V případě školního úrazu je učitel povinen zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Zákonní zástupci jsou bezodkladně vyrozuměni. Učitel je rovněž zodpovědný za ohlášení úrazu vedení školy a zapsání do Knihy úrazů v ředitelně.

 

Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od přivítání k rozloučení učitele s dítětem.

 

Pracovníci školy jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj. Učitelé jsou pravidelně proškolováni v otázkách bezpečnosti. Učitelé jsou povinni dbát, aby děti do MŠ nenosily nebezpečné ozdoby ve vlasech, na rukou a oděvu, které by mohly zapříčinit úraz dětí. Nedávejte dětem řetízky, korále, náramky, prstýnky, ostré ozdoby do vlasů, nevhodné náušnice. Mohlo by dojít k úrazu či vdechnutí.

 

Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.

 

 

6.2 První pomoc a ošetření

 

Ředitel školy a zdravotník školy zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních.

 

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitele školy a zákonné zástupce dítěte.

 

V případě pracovního, školního úrazu nebo jiné zdravotní příhody (dále jen úrazu) poskytne první pomoc podle běžných zdravotnických zásad učitel konající dohled.

 

Zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, nenechávají své děti pobíhat po schodech, či prostorách školy.

 

Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví. Nepřípustné jsou především předměty propagující násilí jako (nože, meče, pistole apod.). Nedoporučujeme nosit ani cennosti (drahé hračky apod.). V opačném případě nenese škola žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.

 

Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných mateřskou školou.

 

Ředitel školy, kterému byl úraz dítěte ohlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.

 

Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dohled řídí pravidly silničního provozu, zejména kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.

 

 

6.3 Pobyt dětí v přírodě

 

Využívají se pouze známá bezpečná místa, učitelé dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství.

 

Učitelé před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.).

 

Přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích

Děti se přesunují ve skupině, a to nejvýše ve dvojstupech.

Učitelka jde na vycházku max. s 16ti dětmi, při větším počtu si zajistí doprovod školnice.

Skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky

Vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny.

Při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod zastavovací   terč.

Používají se předepsané „zviditelňující „vesty“

 

 

6.4 Sportovní činnosti a pohybové aktivity

 

Před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují učitelé školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost

učitelé dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí. Pokud dítě neuposlechne pokyn učitele a stane se úraz, kterému učitel nemohl zabránit, nenese učitel odpovědnost za případné poranění dítěte.

 

6.5 Pracovní a výtvarné činnosti

 

Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje (např. nůžky, nože, kladívka apod.), vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem učitele mateřské školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.).

 

6.6 Bezpečnost v MŠ v době pandemie

 

 • Vstup do prostor mateřské školy pouze s předepsanou ochrannou dýchacích cest a po desinfekci rukou
 • Pro vstupující osoby platí rozestupy 2 metry
 • Osoby, které byly ve styku s nakaženou osobou či mají příznaky onemocnění covid-19 mají přísný zákaz vstupu do MŠ
 • Děti s příznaky covid-19 do MŠ nepatří
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.
 • Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem.
 • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.
 • Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti/žáci/studenti a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.
 •  Je kladen důraz na dezinfekci (provádět ji podle konkrétních podmínek několikrát denně) povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.
 • Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
 • § Dítěti/žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí
 • § Podle aktuálně platného ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, osoby, které se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se nevztahuje některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19 apod.), jsou po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci.

 

 

7. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

 

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelé mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

 

Děti jsou chráněny učiteli v rámci ochrany zdraví dětí před sociálně patologickými jevy.

 

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učiteli a mezi učiteli a zákonnými zástupci dětí.

 

Preventivní program je podrobně rozpracován v příloze Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

 

8. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

 

Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v MŠ dbají učitelé na to, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy. Pokud děti opakovaně neuposlechnou a nadále vědomě ničí majetek školy nevhodným chováním, zákonný zástupce újmu uhradí, či opraví poškozený majetek.

 

 

 

9. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského zákona)

 

Školní řád platí do odvolání.

 

Školní řád byl projednán Pedagogickou radou dne 23.8.2021

 

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni zaměstnanci školy a o jeho vydání a obsahu jsou informováni zákonní zástupci dětí. S vybranými částmi Školního řádu byly seznámeny děti, forma seznámení odpovídala věku a rozumovým schopnostem dětí.

 

Školní řád nabývá účinnosti 1.9.2021

 

Změny školního řádu lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost situace. Všechny změny ve školním řádu podléhají projednání v pedagogické radě, schválení ředitele školy.

 

Helena Veletová

ředitelka MŠ

 
 
 
 
 

Řád školní jídelny

                              

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

I. Provozní řád ŠJ

 

Vedoucí ŠJ a pracovnice kuchyně se řídí danými hygienickými vyhláškami, vnitřními předpisy a směrnicemi:

 • vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny
 • vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 410/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na provoz škol, předškolních zařízení a některých školních zařízení
 • vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • Provozní řád, Stravovací řád, Sanitární řád, Pokyny pro pracovnice kuchyně, Pracovní náplně, Pokyny BOZP

 

 ŠJ dodržuje : a) stanovený pitný režim

                        b) technologické postupy a normy při přípravě jídla

                        c) systém kritických bodů HACCP

 

Do kuchyně a skladu potravin mají přístup pouze zaměstnanci ŠJ – se zdravotním průkazem. Ostatním osobám je do těchto prostor vstup zakázán.

 

V kuchyni a na nástěnce u jídelního lístku je vyvěšen seznam alergenů s číselným označením. Označení přítomnosti alergenu je vyznačeno na jídelním lístku (v tištěné i elektronické podobě) číslem označující alergen.

 

 

II. Stravovací řád ŠJ

 

Časový rozvrh výdeje stravy:

 

Dopolední svačina 8.45

oběd začíná v 11.30 hodin

odpolední svačina 14.30

                              

Stravné

Podle vyhlášky č.  14/2005 Sb. v platném znění se dítě, které je přítomno v době podávání jídla v mateřské škole, stravuje vždy.

 • stravné se vybírá vždy druhé pondělí v měsíci na daný měsíc, vyúčtování je pak v následujícím měsíci

 

Výše celodenního stravného            45,-- Kč   

    

svačina dopolední                              11,-                         

oběd                                                   25,-

svačina odpolední                                9,-                      

 

 • cena stravného je závislá na výši ceny potravin a je možná změna jeho výše i

v průběhu roku

 • neomluvenému dítě se započítává stravné, první den neplánované nepřítomnosti je možnost odběru jídla do vlastních jídlonosičů od 11.00 h. do 11.15
 • otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny

 

Nepřítomnost dítěte

 • rodiče omlouvají děti týž den nejpozději do 7.00 h. telefonicky, nebo sms, jinak je účtováno stravné v plné výši
 • na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne
 • rodiče oznámí škole předem známou nepřítomnost dítěte

 

Odchod po obědě

 Rodiče si vyzvedávají své dítě 12.00 – 12.15

 hod., aby nenarušovali řád MŠ

 

IV. Stravovací řád ŠJ pro dospělé

 

 • stravování dospělých se řídí všemi výše uvedenými vyhláškami
 • pracovníci MŠ a ŠJ mají během pracovní doby nárok na jedno hlavní jídlo

 

            cena oběda pro zaměstnance MŠ                    35,-- Kč        

            zaměstnanci MŠ hradí stravné za oběd            30,-- Kč

 

 • zaměstnancům je na stravné poskytován příspěvek z FKSP ve výši 5,-- Kč
 •  stravné se vybírá vždy druhé pondělí v měsíci na daný měsíc, vyúčtování je pak v následujícím měsíci

 

 

V. Informace o stravování v MŠ

 

Mateřská škola učí děti správným stravovacím návykům

 

 • tomu je přizpůsobena skladba jídelního lístku
 • je dodržován pitný režim, který je zajištěn ovocnými čaji – částečně přislazené zařazujeme mošty, džusy, vit. nápoje a šťávy. Současně mají děti k dispozici pitnou vodu. (součástí pitného režimu není mléčný nápoj podávaný k přesnídávce nebo odpolední svačině)
 • ve stravě je zařazen zvýšený podíl čerstvého ovoce a zeleniny, 

ovocných a zeleninových salátů, luštěninových salátů

 

 • po dohodě rodičů s vedením MŠ a vedoucí ŠJ je možné individuální řešení jakéhokoliv dietetického problému (potravinové alergie, bezlepková dieta, intolerance na některé druhy potravin …). Dietetický problém nutno doložit potvrzením od lékaře.  Dietní stravování upravuje příručka HACCP.
 •  V současné době dietní stravování není zajišťováno.

 

Bezpečnost a ochrana dětí je po dobu výdeje a stravování zajištěna pedagogickými a nepedagogickými pracovníky školy.

 

VI. Pravidla pro tvorbu jídelního lístku

 

 • řídí se platnými vyhláškami
 • podmínkou je měsíční plnění „spotřebního koše“ - spotřební koš je evidence jednotlivých složek stravy, aby byla dodržena předepsaná výživová norma, jeho plnění zaručuje pestrost a vyváženost stravy

 

VII. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí (podrobně viz Školní řád MŠ)

 

 • dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana
 • dítě má právo být respektováno jako individualita
 • dítě má právo na emočně klidné prostředí, projevování lásky
 • dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti
 • dítě má povinnosti dodržovat pravidla soužití ve třídě mateřské školy
 • dítě má povinnosti dodržovat pravidla kulturního soužití
 • dítě má povinnost dbát pokynů pedagog. pracovníků a ostatních zaměstnanců školy
 • dítě má povinnost dodržovat osobní hygienu

 

VIII. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí

 

Důležitým prvkem ochrany před sociálně – patologickými jevy je výchovně – vzdělávací působení na děti již v předškolním věku, zaměřené na zdravý způsob života.

 

 • učitelky se snaží o vytváření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pracovníky školy a mezi pracovníky školy a rodiči.
 • učitelky nesou zodpovědnost za dodržování hygieny, dbají na dodržování pitného režimu dětí,
 • pedagogické pracovnice opakovaně poučují děti přiměřenou formou o bezpečném a kulturním chování v prostředí MŠ.

 

IX. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a zákonných zástupců

 

 • děti a jejich zákonní zástupci jsou povinni chovat se ohleduplně k majetku školy, zacházet s ním ohleduplně a nepoškozovat úmyslně majetek školy
 • po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání a stravování dětí v MŠ dbají pedagogičtí pracovníci na to, aby děti s majetkem zacházely šetrně a nepoškozovaly jej.

 

Tento vnitřní předpis nabývá platnosti dne 1.9.2021.

                                                                                                    Veletová Helena,DiS.

                                                                                                      ředitelka MŠ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
počítadlo.abz.cz