ŠKOLNÍ ŘÁD | ms-chvojenec

Školní řád

 

Mateřská škola Chvojenec, okres Pardubice

Chvojenec 115 Holice

 

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

 

 

 

Čj.:                  28/2018

Vydal:            Ředitelka MŠ Chvojenec                   Miroslava Filípková

                       Schváleno pedagogickou radou         28.8.2018 Účinnost:   Od 1.9.2018

 

 

 

Ředitelka Mateřské školy Chvojenec, okres Pardubice v souladu s § 30 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „Školský zákon“) vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek  uplatněných v Mateřské škole Chvojenec, okres Pardubice

 

Stránka 1 z 14

 

Čl. I

UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

1. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se

1.1 zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah  jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.

1.2 Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou mateřské školy.

2. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

2.1 Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho převlečení v šatně učitelce mateřské školy, a to až ve třídě, do které dítě dochází. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do mateřské školy nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy již samo. V tomto případě by mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy.

2.2 Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelky mateřské školy přímo ve třídě, popřípadě na zahradě mateřské školy.

2.3 Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci ředitelce mateřské školy nebo učitelce mateřské  školy na třídě, kam dítě dochází.

3. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

3.1 Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání   konkretizovaných podle podmínek uplatněných na mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je volně  přístupný v šatně mateřské  školy.

Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně informovat u pedagogického pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte - v odpoledních hodinách.

Stránka 2 z 14

 

3.2 Ředitelka mateřské školy nejméně jednou ročně svolává třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů.

 

       Ředitelka školy může při poklesu dětí / pod 5 / uzavřít , nebo omezit provoz MŠ !

3.3 Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, individuální  pohovor, na kterém budou projednány podstatné     připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

3.4 Ředitelka mateřské školy nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání  závažných otázek týkajících se vzdělávání      dítěte.

4. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a

mimoškolních akcích

4.1 Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurse, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím informační nástěnky, webových stránek školy, příp. při předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení denního vzdělávání.

5. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

5.1 Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu ústně mateřské škole, příp. pedagogickému pracovníkovi vykonávajícímu pedagogickou činnost ve třídě, do které           dítě dochází.

5.2 V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost zákonný zástupce dítěte prostřednictvím sms zprávy, či osobně,  nejpozději do 7:00 hod.

5.3 Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte pedagogického pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení   jeho činnosti při vzdělávání.

5.4 Zákonní zástupci dítěte informují neprodleně mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které  by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

Stránka 3 z 14

 

6. Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole

6.1 Úhrada úplaty za vzdělávání

Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě    úplaty následující podmínky:

a) úplata za kalendářní měsíc je splatná bezhotovostně do 15. dne příslušného kalendářního měsíce,

b) ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty,

c) zákonní zástupci dodržují směrnici mateřské školy ke stanovení výše úplaty

6.2 Úhrada poplatku za školní stravování

Při úhradě poplatku za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími podmínkami:

a) poplatek za kalendářní měsíc je splatný bezhotovostně do 15. dne příslušného kalendářního měsíce,

b) ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout   jiný termín úhrady poplatku,

c) zákonní zástupci dodržují směrnici o školním stravování mateřské školy

7. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí

a) dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim

mateřské   školy.

 

Vyzvedávají své dítě vcas a s časovým  předstihem, aby měli čas  sledovat dění v MŠ na nástěnkách apod…..a včas opustit školku.

 

V 16 hodin se MŠ zamyká !

Čl. II

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJÍMÁNÍ A UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

1. Přijímací řízení  k zahájení vzdělávání dítěte v mateřské škole

a) termín přijímacího řízení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a to v období od 2.5 do 16.5 příslušného kalendářního roku. O termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím plakátů, místního tisku, internetových  stránek školy.

Stránka 4 z 14

 

b) o přijetí rozhoduje ředitelka mateřské školy ve správním řízení dle stanovených kriterií a v souladu s vyhláškou o

2. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v bodech 9.1 až 9.3 tohoto školního řádu.

3. Ukončení  vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců

V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování      provozu mateřské školy.

4. Ukončení  vzdělávání dítěte ve zkušební době

Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení  vzdělávání   takového dítěte v mateřské škole.

5. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování.

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování uvedené v bodě 10.1 a 10.2 tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení  stanovených úplat.

Čl. III

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

1. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

2. Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona.

3. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole.

4. Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Začátek vzdělávání je stanoven od 7,30 do 11,30 hodin. Dětem je umožněno využít celodenní  docházku.

5. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách.

Stránka 5 z 14

 

 

Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno.

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle 182a školského zákona. 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

6.

 

7.

Omlouvání        nepřítomnosti dítěte

1. Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce - rodič.

2. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.

3. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku absence.

4. Oznámení nepřítomnosti je možné provést:

 

 

-vyplněním omluvného listu

 - SMS zprávou (nutno potvrdit vyplněním písemného omluvného listu)

.

 - osobně (nutno potvrdit vyplněním písemného omluvného listu)

Absence dítěte musí být vždy potvrzena vyplněním omluvného listu dítěte

5. Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitel ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.

6. Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

7. Při delší nebo opakované absenci může být vyžadováno lékařské potvrzení

Individuální   vzdělávání dítěte

1. Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

2. Skutečnost, zda dítě má být individuálně vzděláváno, závisí na rozhodnutí zákonného zástupce dítěte, není zde tedy „povolovací režim“ ze strany ředitele školy, jako je tomu v případě základního vzdělávání. Vždy by se však mělo jednat

o odůvodněné případy, pro které bude dítě vzděláváno individuálním způsobem.

3. Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat

Stránka 6 z 14

 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

4. Ředitel mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno.

Tyto oblasti vychází ze školního vzdělávacího programu mateřské školy.

5. Ředitel mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

- způsob ověření (přezkoušení dítěte v mateřské škole)

- termíny ověření, včetně náhradních termínů (ověření se musí uskutečnit v období  od 3.  do 4. měsíce od začátku školního roku).

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

6. Ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

7. Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě  přijato k předškolnímu vzdělávání.

Čl. IV

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

8. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

8.1 Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti od 6:30 do 16:00 hodin.

8.2 V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit nebo přerušit a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto období, nedostatku pedagogického personálu apod.. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí                ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí předem.

     Ředitelka školy  může při poklesu dětí / pod 5 /uzavřít, nebo omezit provoz MŠ /

 

8.3 Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 3 ročnících.

 

Stránka 7 z 14

 

 

Stravovací   a denní režim dětí v průběhu vzdělávání

8.5 Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

 

9. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

9.1 Předškolní vzdělávání dětí probíhá dle školního vzdělávacího programu

,,Jaro , léto , podzim , zima, ve školce je vždycky prima

9.2 Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního rámcového programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových  představení  pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.

Čl. V

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

10. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování

10.1.Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna umístěná  budově mateřské školy. Při přípravě  jídel postupuje školní  jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování (dále jen Vyhláška o školním stravování) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

10.2. Dítě  přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole právo denně odebrat dopolední  přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě  jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, které během svého pobytu v mateřské škole děti konzumují v rámci „pitného režimu“.

11.

                                                                                                           

 

6.30 otevření MŠ

 

Stránka 8 z 14

 

 

spontánní hry a činnosti dětí podle jejich volby a výběru

 

8.15 - 8.45 hodin

• pohybové činnosti

                                                                                                                8.45 - 9.30hodin

  • svačina

• dopolední činnosti dle nabídek z třídního vzdělávacího plánu   

• příprava a odchod na pobyt venku

 

9.30 11.30

• pobyt venku

• pokud není vhodné počasí - pohybové aktivity ve škole  

11.30 – 14.15

• oběd

 

 

•     čas relaxace, klidu a odpočinku na lůžku

 

 

14.45 hodin – 16.00

• odpolední svačina

• spontánní hry a pohybové aktivity dětí

• soustředění  dětí ve  třídě či na zahradě a postupný odchod domů

 

 

16.00 hodin

• UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY !

 

 

 

 

 

Stránka 9 z 14

 

11. Vnitřní režim MŠ

11.1 V rámci „pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy, minerálky), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů.  Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu  podle vlastního pocitu žízně.

 

11.2 Pobyt venku trvá v souladu s ustanovením § 21 odst. 2 vyhlášky č. 410/2005 Sb., zpravidla 2 hodiny denně v dopoledních hodinách a odpoledne se řídí délkou pobytu dětí v zařízení. V zimním i letním období  lze dobu pobytu venku  upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku lze přiměřeně  zkrátit nebo zcela vynechat pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách.

 

11.3   Za nepříznivé klimatické podmínky se považuje výskyt smogové situace,     silný vítr, déšť, hustá mlha, husté sněžení, teplota vzduchu pod10 °C a kombinace uvedených situací.

11.4 V případě  nepříznivých klimatických  podmínek lze pobyt dětí  venku zkrátit na 15 – 20 minut nebo zcela vynechat.

Podmínkou  pro pobyt venku je pak dostatečné a vhodné oblečení  a omezení tělesné zátěže.

11.5 Kompetence k rozhodnutí o pobytu dětí  venku v době  nepříznivých  klimatických podmínek  přísluší pouze ředitelce školy.

12. Úprava postupu při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v mateřské škole

12.1 Při omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání z důvodu dopředu známé nepřítomnosti podle bodu 9.1 a 9.2 tohoto školního řádu zajistí mateřská škola automaticky nahlášení této skutečnosti.

12.2 V případě, že dítě náhle onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost sms zprávou či osobně do 7.00 hod.

 

 

 

 

 

Stránka 10 z 14

 

12.3 Pokud nepřítomnost dítěte nebyla dopředu známá, mohou si zákonní zástupci za první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout ve školní jídelně v 11:00 hodin oběd, na který by mělo dítě za tento den nárok.

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

13. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

13.1 Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole vykonávají pedagogičtí pracovníci školy a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jim pověřené osobě.

13.2 K zajištění bezpečnosti dětí  při běžném pobytu mimo území mateřské  školy může na jednu učitelku mateřské školy připadat nejvýše 20 dětí, pokud to charakter pobytu dovoluje.

14. Zásady bezpečnosti při práci s dětmi.

14.1 Při vzdělávání dětí  dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní  legislativa.

 

14.2 Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady:

a) přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích

• děti se přesunují ve skupině a to nejvýše ve dvojstupech

• skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky

• vozovku  přechází skupina především  na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní  provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny

• při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod  zastavovací   terč

• používají  se předepsané „zviditelňující „ vesty“

b) pobyt dětí v přírodě

• využívají se pouze známá  bezpečná místa

Stránka 11 z 14

 

• pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké  kameny apod.)

• při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství

c) rozdělávání  ohně

pouze při mimoškolních akcích, které pořádá mateřská škola typu dětského dne, nocovaní v mateřské škole, pohádkového lesa, lampiónového průvodu apod. a kterých se účastní i zákonní zástupci dětí

• jen na místech určených pro rozdělávání ohně

• v blízkosti je dostatečný zdroj vody, odpovídající hasicí přístroj nebo jiný materiál k hašení otevřeného ohně

• pedagogický dohled zajišťuje, aby se děti pohybovaly v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně, přičemž počítá i se směrem a sílou větru a dbá, aby v blízkosti ohně nebyl snadno vznětlivý materiál

• po ukončení akce pedagogický dohled zajistí úplné uhašení otevřeného ohně

d) sportovní činnosti a pohybové aktivity

• před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské  školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného náčiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost

• pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním  schopnostem  jednotlivých dětí

e) pracovní a výtvarné činnosti

• při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit, jako jsou nůžky, apod., vykonávají práci s těmito nástroji výhradně pod dohledem pedagogických pracovnic.

15. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

15.1 Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem  pochopit a porozumět dané problematice seznamováni s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiv a zdravého životního stylu.

Stránka 12 z 14

 

15.2 V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí sledují pedagogičtí  pracovníci mateřské školy vztahy mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné problémy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

15.3 Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

Čl. VII

ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY

16. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské  školy v rámci vzdělávání

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

17. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské  škole

17.1 Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení  určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému  pracovníkovi mateřské  školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých  přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s  pedagogickými zaměstnanci školy týkajících se vzdělávání dítěte, popřípadě  po dobu  jednání s vedoucí  školní jídelny týkajících se stravovaní dítěte.

17.2 Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní  zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

Čl. VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18. Účinnost a platnost školního řádu

Tento školní  řád nabývá  platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1. září 2018

19. Změny a dodatky školního řádu

Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni

Stránka 13 z 14

 

zaměstnanci mateřské  školy a budou o  nich informováni zákonní zástupci dětí.

20. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem

20.1 Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu a to nejpozději do 15 dnů od nabytí jeho platnosti, zaměstnanci se seznámí se školním  řádem na provozní poradě.

20.2 Nově přijímaní zaměstnanci se seznámí se školním řádem při jejich nástupu do zaměstnání.

20.3 O vydání a obsahu školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí zveřejněním školního řádu v šatně, na webových stránkách školy.

Ve Chvojenci 28.8.2018

Miroslava Filípková  ředitelka školy

Stránka 14 z 14

 
 
 
 
 
 
 
počítadlo.abz.cz