Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Zápis do mateřské školy | ms-chvojenec

Zápis do mateřské školy

Zápis do MŠ Chvojenec 2021 - 2022

MATEŘSKÁ ŠKOLA CHVOJENEC, okr. Pardubice

vyhlašuje

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2021/2022

Mateřská škola Chvojenec, okr. Pardubice, v návaznosti na vydání mimořádného opatření MŠMT a po dohodě se zřizovatelem stanovuje zápis k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Chvojenec, okr. Pardubice pro školní rok 2021/2022 bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

Termín pro příjem žádostí k předškolnímu vzdělávání je stanoven na období od 3.5.2021 do 12.5.2021

DISTANČNÍ FORMOU:

 • do datové schránky školy MATEŘSKÁ ŠKOLA CHVOJENEC, OKRES PARDUBICE (sdrqt35)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email) na emailovou adresu školy: mschvojenec@seznam.cz
 • zasláním českou poštou na adresu, Mateřská škola Chvojenec, Chvojenec 115, 534 01 Holice,
 • vhozením do poštovní schránky na adrese školy

OSOBNÍ FORMOU:

 • jen v nezbytných případech a pouze po předchozí telefonické domluvě na tel.:736 754 679 přijde s žádostí pouze jeden ze zákonných zástupců v předem rezervovaném čase v termínech:

Středa 12. května 2021 od 10–12 hod.

Žadatel musí doložit:

 • Vyplněnou žádost o přijetí do MŠ (ke stažení níže)
 • Prostou kopii rodného listu dítěte, která bude založena do spisu.
 • Doložení řádného očkování dítěte potvrzené lékařem – podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato podmínka se nevztahuje na děti, které budou od 1. 9. 2021 plnit povinné předškolní vzdělávání.

Další informace:

 • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
 • Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu) je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
 • Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.
 • Děti budou přijímány do mateřské školy dle volné kapacity a kritérií školy.
 • Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31. 8. 2021 dosáhly nejméně pátého roku věku. Zákonní zástupci jsou povinni tyto děti zapsat do mateřské školy. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Přidělení registračního čísla:

V případě, že využijete distanční podání žádosti, bude Vám po její registraci přidělené registrační číslo zasláno na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti o přijetí do MŠ.

Mateřská škola vydá rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů u složitějších případů.
Rozhodnutí o vyhovění žádosti se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách MŠ a na okně vedle vchodových dveřích budovy MŠ. Rozhodnutí o nepřijetí se doručuje písemně zákonnému zástupci dítěte.
                                                                       

 

                                                                                               Veletová Helena, DiS.

Ve Chvojenci 23.3.2021                                                        ředitelka školy

Přihláška ke stažení:       /_data/s_3697/files/file/Mate__ska%20__kola%20Chvojenec%20-%20p__ihla__ka.docx                                               

Kritéria pro přijetí:  /_data/s_3697/files/file/kriteria%202021.docx                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
počítadlo.abz.cz